پیاده کردن پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه با کمترین هزینه